Categories
ไลฟ์สไตล์

ทักษะ 4 ด้านที่โลกต้องการหลัง โควิด-19

ทักษะ 4 ด้านที่โลกต้องการหลังโควิด-19โควิด-19 จะมีผลต่อทักษะการเรียนรู้ของเด็กๆ ในยุคนี้อย่างไร อะไรคือทักษะจำเป็นที่เด็กๆ ควรมีต่อจากนี้ ซึ่งเราขอสรุปข้อมูลจากงาน MUIC VIRTUAL OPEN DAYS 2020 เมื่อเร็วๆนี้ มาให้ทุกท่านได้ทราบกัน โดยผู้ที่ได้ให้ข้อมูลกับเราในครั้งนี้เป็นถึงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย และคุณพัชรี รักษาวงศ์ ศิษย์เก่า โดยทั้งสองท่านได้กล่าวถึงทักษะจำเป็นที่เด็กๆ ควรมี 4 ด้าน ดังนี้

ทักษะในการมองภาพรวมของปัญหา สถานการณ์         โควิด-19

วิกฤติโควิด-19 สิ่งที่ทำให้เห็นได้ชัดเลยก็คือ ทุกอาชีพต้องมีความรู้หลากหลายด้าน เช่น หมอที่ออกมาสื่อสารกับประชาชนต้องมีความรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย ดังนั้นทักษะในอนาคตที่ทุกคนควรจะมีต่อจากนี้นั่นก็คือ เรื่องของ “Liberal Arts” หรือความคิดแบบศิลปะวิทยาศาสตร์ ซึ่งทาง มหิดลอินเตอร์ มีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้ว ว่าทุกคนจะต้องมีความรู้ทั้งด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมไปถึงด้านสังคมศาสตร์ด้วย เพราะวิทยาศาสตร์ทำให้เรารู้จักสภาพแวดล้อม รู้จักตัวเอง ในขณะเดียวกันศิลปศาสตร์ทำให้เราเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกของคนอื่น ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ สามารถมองภาพของปัญหาที่เป็นองค์รวมและจะนำไปสู่การหาคำตอบที่เบ็ดเสร็จและทันต่อสถานการณ์

ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ หลังสถานการณ์  โควิด-19

ทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ คืออีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะทำให้เรารู้จักคิดอย่างมีเหตุผล สามารถแยกแยะและค้นหาความจริงจากสื่อต่างๆเพื่อนำไปใช้ประกอบการแก้ปัญหา ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยของมนุษย์ตั้งแต่ก่อนโควิด-19 ช่วงวิกฤติ ไปจนถึงช่วงผ่านพ้นวิกฤติ หากเรารู้จักสังเกตและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เติมเต็มสิ่งที่เรายังไม่รู้หรือไม่แน่ใจ ก็จะช่วยให้เราแก้ปัญหา ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ มีประสิทธิภาพ หากเกิดเหตุการณ์คับขันเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต

ทักษะการสื่อสารเชิงบวก

ทักษะการสื่อสารเชิงบวก เป็นการสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์ สามารถใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์ ในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา นักศึกษาที่สามารถสื่อสารได้ดีกับเพื่อนๆและอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือเขียนก็จะทำให้เขาเหล่านั้นรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียว เกี่ยวเนื่องกับบทเรียนและห้องเรียน ทำให้การเรียนเกิดประสิทธิภาพ ในช่วงวิกฤติโควิด-19 แบบนี้ การสื่อสารแบบสร้างสรรค์จำเป็นอย่างยิ่งต่อการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในไปแนวทางที่ถูกต้อง รวมทั้งสร้างความรู้สึกดีให้กับคนในสังคม นำไปสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น

อ่านต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *