Categories
ไลฟ์สไตล์

Habit Change ’21 วัน’ เปลี่ยนตัวเองได้จริงหรือ?

ถ้าเอ่ยถึงทฤษฎีก็น่าจะสอดคล้องกับทฤษฎี 21 วันเปลี่ยนนิสัย ( Habit Change )” ของ ดร.แม็กซ์เวลล์ มอลทซ์ (Dr.Maxwell Maltz) ศัลยแพทย์ตกแต่ง ซึ่งได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือชื่อ Psycho-Cybernetics ใจความสำคัญว่า

…“การกระทำ” จะตกผลึก จนกลายเป็น “นิสัย” หากเราทำต่อเนื่องอย่างน้อย 21 วัน…

แน่นอนว่าไม่ใช่แค่ทำๆ ไปอย่างนั้น แต่ต้องทำบนพื้นฐานความเชื่อว่า “เราจะเป็นได้ ทำได้” และทำอย่างมีสติ ซึ่งหลักการง่ายๆ ก็คือการเริ่มต้นด้วยการ “เขียน” ถึงสิ่งที่เราต้องการ สิ่งที่เราอยากเป็น และระบุลงไปให้ชัดว่าการกระทำใดจะทำให้เราไปถึงในจุดที่เราต้องการ จากนั้นเชื่อว่ามันเป็นไปได้ และลงมือทำตามนั้นต่อเนื่อง 21 วัน

อ่านต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *